Prof. Dr Branimir Inić

Click here to edit subtitle

Knjige

Izdate knjige

 1. Inić, B. Osnove menadžmenta, udžbenik, B. Inić, Beograd, 2013.
 2. Inić, B. Strategijski menadžment, udžbenik, B. Inić, Beograd, 2013.
 3. Inić, B., Jergović, A., Menadžment i marketing usluga, Monografija, B. Inić, 2010., Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-05-
 4. Inić, B. Strategijski menadžment, udžbenik, B. Inic, Beograd, 2010 , Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-06-8
3. Inić, B., Strategijski preduzetnički i internacionalni menadžement, Monografija, B. Inić, Beograd, 2009., Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-04-4
4. Inić, B., Liderstvo u zemljama tranzicije, FTB, Beograd, 2008, Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-56-2
5. Inić, B., Multikulturalizam i preduzetništvo, FTB, Nacionalna monografija, ISBN.: 978-86-83237-49-4, FTB, 2007.
6. Inić, B., Menadžment aforizmi: Izmenjeno dopunjeno izd., ISBN : 978-86-86479-03-7 Beograd, 2007
7. Inić, B. Menadžment 1 –III izmenjeno i dopunjeno izdanje, udžbenik, B. Inić, Beograd, oktobar 2007, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-01-4
8. Inić, B., Menadžment 2 – Ikone svetskog biznisa, Monografija, FTB, Beograd, septembar 2006, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-02-2
9. Inić, B. Strategic management, udžbenik, B. Inic, Beograd, 2006 , Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-00-6
10. Inić, B., Đorđević, G., Dedić, V., Menadžment i ITC, FTB, Beograd, 2006. Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-33-8
11. Inić, B. Menadžment 1 –II izmenjeno i dopunjeno izdanje, udžbenik, FTB, Beograd, 2005, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-8237-23-0
12. Inić, B., Poslovna inteligencija, FTB, Beograd 2005., Nacionalna monografija, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-33-8
13. Inić, B., Management, naše opservacije, Monografija , FTB, Beograd, 2004. Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-16-8
14. Inić, B., Menadžment 3a : Humor u biznisu : najbolja motivacija za uspeh, Monografija, FTB, Beograd, 2004., Narodna biblioteka Srbije, ISBN: 86-83237-13-3.
15. Inić, B. Menadžment 1 –I izmenjeno i dopunjeno izdanje, udžbenik, FTB, Beograd, oktobar 2003, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-8237-10-9
16. Inić, B, Menadžment lideri, Monografija, FTB, Beograd, septembar 2003, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-86479-02-2
17. Inić, B, Kukrika, M., Menadžment znanjem i intelektualnim kapitalom, Monografija, FTB, Beograd, 2003. godine, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 86-83237-05-2
18. Inić, B. Menadžment 1, udžbenik, FTB, Beograd, oktobar 2002, Narodna biblioteka Srbije, ISBN 83-237-04-4

Izabrani radovi

 1. Inić Branimir, Menadžment i marketing usluga - uticajni faktori na ponašanje kupaca pri kupovini (2013), Univerzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd, Tehnika, 2013, vol. 68, br. 3, str. 539-544
 2. Branimir Pavla Inić, Aleksandra Vucelja, Nebojša Zakić, Andrej Jergović - TTEM (THOMSON REUTERS), Vol. 8, No 2, 2013. , str.829
 3. Inić Branimir, Jergović Andrej, Petrović Želimir (2012) 8P menadžmenta i marketinga kao osnova za donošenje kvalitetnih odluka, Kvalitet i izvrsnost, Vol. 1, Br. 5-6, str. 71-76
 4. Inić Branimir, Jergović Andrej, Petrović Želimir, Vucelja Aleksandra (2012) Brend usluge/proizvoda kao znak kvaliteta i konkurentske prednosti kompanije, Kvalitet i izvrsnost, Vol. 1, Br. 3-4, str. 40-46
 5. Inić B., Kauzalitet humora i uspeha menadžera, Anali poslovne ekonomije, broj 7, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2012. Banja Luka
 6. Inic Branimir, Petrovic Zelimir (2012) The influence of service-dominant orientation of small firms on its growth, 11202-11205. In African Journal of Business Management 6 (45). www.academicjournals.org/ajbm/
 7. Inić B., Andrej Jergović, Želimir Petrović, 8P menadžmenta i marketinga kao osnova za donošenje kvalitetnih odluka, Kvalitet, broj 5-6, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost, 2012. Beograd
 8. Inić B., Racionalni model procesa donošenja odluke o kupovini, Anali poslovne ekonomije, broj 6, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2012. Banja Luka
 9. Aleksandra Vucelja, Andrej Jergović, Želimir Petrović, Branimir Inić, Entreprenuership, in Serbia, situation and perspective,  TTEM (THOMSON REUTERS), vol.6 no.3/2011. 
 10. Inić, B., Milutinović M., R., Jergović, A., Vucelja, A., Innovations of companies in Serbia, TTEM (THOMSON REUTERS), Volume 3/2010, Number 2.
 11. Andrej Jergović, Aleksandra Vucelja, Branimir Inić, Želimir Petrović, Transformation of business entities - from production to service company, TTEM (THOMSON REUTERS), Volume 5/2010, Number 2.
 12. Inić B., Vucelja A., Petrović Ž,. Kakav je stav menadžmenta kompanija u Srbiji prema promenama - istraživanja u Srbiji, 2011,Tehnika vol. 66, br. 5, str. 825-831
 13. Inić B., Damjanović, A., Dizajniranje i implementacija efikasnog i efektivnog sistema strategijskog kontrolisanja, Strategic management, 2011.
 14. Inić B., KNOWLEDGE MANAGEMENT 21ST-FUTURE CENTURY, Anali poslovne ekonomije, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2011.
 15. Inić B., Petrović , Ž.,  Trajectory of power, authority and leadership styles Poslovna politika, 2011, vol. 40, iss. 3-4, pp. 14-18
 16. Inić, B., Menadžment mudrošću vs mudrost menadžmenta, Poslovna politika 1-2/2011.,  str. 42-48, Beograd
 17. Inić, B., Poslovna inteligencija dominantan faktor razvoja kompanija i pojedinaca u 21. veku, Poslovna politika, 2010, vol. 39, br. 5-6, str. 2-6
 18. Inić, B., Entrepreneurial decisions quality assessment as basic of management quality, Kvalitet, 2010, vol. 20, br. 5-6, str. 46-50
 19. Inić, B., Intelligence as the key factor in development of knowledge society. Tehnika – Menadžment, 2010, vol. 60, iss. 6, pp. 13-18, Beograd
 20. Inić, B., Imperativ 21. veka: Afirmacija ženskog preduzetnistva, Poslovna politika, broj 1-2, 2010, Beograd. 
 21. Inić, B., Jergović, A., Petrović, Ž., Management and marketing values of quality based services based, Kvalitet, 2010, vol. 20, iss. 11-12, pp. 37-42
 22. Inić, B., Lider: Prepoznajte najbolje, Poslovna politika maj / jun 2009., Beograd, 2009
 23. Inić, B., Žensko preduzetništvo, str. 43-57, Anali poslovne ekonomije, broj 3, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2009. Banja Luka
 24. Inić, B., Pavlović, D., Kvalitet znanja i intelektualnog kapitala, kao konkurentsko oružje, Kvalitet 11-12/2009.
 25. Inić, B., Liderstvo i promjene,, Anali poslovne ekonomije, broj 4, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2009. Banja Luka
 26. Inić, B., Inovacije su pokretač promena koje generišu razvoj. Tehnika, Savez inženjera i tehničara, 2009, vol. 59, iss. 4, pp. 1-7
 27. Inić, B., Đordjević, G., Menadžmentom znanja do učeće organizacije, -resursi za pobedu- naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj, zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji, Tehnologija i društvo, Ekonomski fakultet, Subotica, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije -Institut "Mihajlo Pupin", Beograd, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Igalo, 2007
 28. Inić, B., Da li su nam i zašto potrebni strategijski lideri, Novi EKONOMIST, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Bijeljina; Univerzitet u istočnom Sarajevu. Fakultet za spoljnu trgovinu Bijeljina, 1/2007.
 29. Inić, B., Grubić, G., Škunca, D., Celi u studentov fakulьtetov менеџментa, Univerzitet Sukhov, Belgorod, 2008.
 30. Inić, B., Džombić, I., Korrupciя – prepяtstvie k эffektivnomu эkonomičeskomu razvitiю stran, pereživaющih transformaciю- Kapital lюbit nadežnostь , Univerzitet Sukhov, Belgorod, 2008. 
 31. Inić, B., Preduzetnički menadžment, Multikulturalizam i preduzetništvo, FTB, 2007, Beograd
 32. Inić, B., Menadžment okvir za strategiju razvoja energetskih izvora, kako rešiti problem energije, Energetske tehnologije, Society „Serbia solar“, br. 3, 2006., Zrenjanin
 33. Inić, B., Terorizam – generator razvoja alternativnih izvora energije, naučni skup Energetske tehnologije, 2006. ,V. Banja
 34. Inić, B., Znanje i intelektualni kapital-resursi za pobedu-, naučni skup, Menadžment, inovacije, razvoj, ,2006. V. Banja
 35. Inić, B., Menadžment ljudskim resursima, od teorije ka praksi, Okrugli sto Management ljudskim resursima, Fakultet za menadžment «Braća Karić», 2007., Beograd, 
 36. Inić, B., „Korupcija kočničar efikasnog razvoja Srbije- kauzalitet stranih ulaganja i indeksa korupcije“, Menadžment, inovacije, razvoj, 2007., V. Banja,
 37. Inić, B., Bibesković, G., Menadžmentom znanja do učeće organizacije, -resursi za pobedu- naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj, zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji, Tehnologija i društvo, Igalo, 2007
 38. Inić, B., Lider vidi ono što drugi ne vide, Liderstvo u zemljama tranzicije«, FTB, 2007., Beograd
 39. Inić, B., Smisao za humor pokretač poslovne inteligencije, Poslovna inteligencija, FTB, 2005., Beograd
 40. Inić, B., Samo otvorena komunikacija generiše liderstvo, Menadžmenti ITC, FTB, , 2006, .Beograd
 41. Inić, B., Nikola Tesla, čovek za sva vremena, Kreatori budućnosti“, FTB, 2006,. Beograd
 42. Inić, B., Ambicija-dominanta uspeha menadžera-lidera, Direktor 1-2/2004, Beograd
 43. Inić, B., Promene za novi razvoj, Direktor 9/2001, Beograd
 44. Inić, B., Nove tehnologije, novi novac, Direktor 7-8/2001, Beograd
 45. Inić, B., Kako graditi imidž, Danas-Biznis, 10.septembar 2001, Beograd
 46. Inić, B., Sport i ekonomska propaganda, Direktor 6/2001, Beograd
 47. Inić, B., Sport stvara profit, Direktor 5/2001, Beograd
 48. Inić, B., Obrazovanje je nejprofitabilnija investicija, Direktor škole, broj 1, 2001., Beograd
 49. Inić, B., Biznis i humor, Danas-Biznis, 3.septembar 2001, Beograd
 50. Inić, B., I greška je deo biznisa, Danas-Biznis, 27. avgust 2001, Beograd
 51. Inić, B., Gde objaviti reklamu, Danas-Biznis, 30. jul 2001, Beograd
 52. Inić, B., Olimpijada i profit”, Danas-Biznis, 23.jul 2001, Beograd
 53. Inić, B., Sport je najbolja reklama, Danas-Biznis, 16.jul 2001, Beograd
 54. Inić, B., Reklama je umetnost, Danas-Biznis, 9.jul 2001, Beograd
 55. Inić, B., Plata ključ motivacije, Danas-Biznis, 2.jul 2001, Beograd
 56. Inić, B., Mnogo ambicioznih malo uspešnih  Danas-Biznis, 25.jun 2001, Beograd
 57. Inić, B., Formula za uspeh menadžera, Danas-Biznis, 18.jun 2001, Beograd 
 58. Inić, B., Princip trodelne plate, Danas-Biznis, 11.jun 2001, Beograd
 59. Inić, B., Plata nije mito, Danas-Biznis, 4.jun 2001, Beograd
 60. Inić, B., Žene menadžeri-Uporne sreća prati, Danas-Biznis, 28. maj 2001, Beograd
 61. Inić, B., Žene menadžeri-Uspeh Anite Rodik, Danas-Biznis, 21. maj 2001, Beograd
 62. Inić, B., Inovacija kao pokretač razvoja, Danas-Biznis, 14. maj 2001, Beograd
 63. Inić, B., Fleksibilni su uspešni, Danas-Biznis, 23 april 2001, Beograd
 64. Inić, B., Japan kao putokaz, Danas-Biznis, 9. april 2001, Beograd
 65. Inić, B., Džokeji i vozači, Danas-Biznis, 2. april 2001, Beograd
 66. Inić, B., Brzina donosi novac i uspeh, Danas-Biznis, 26. mart 2001, Beograd
 67. Inić, B., Kako postati lider, Danas-Biznis, 19. mart 2001, Beograd
 68. Inić, B., Rizik-opasnost ili šansa, Danas-Biznis, 12. mart 2001, Beograd
 69. Inić, B., Samo su promene trajne, Danas-Biznis, .mart 2001, Beograd
 70. Inić, B., Znanje najunosnija investicija, Danas-Biznis, 26. februar 2001, Beograd
 71. Inić, B., Lider je ekspert za korišćenje eksperata, Direktor 12/2000, Beograd
 72. Inić, B., I oni, lideri, se razlikuju, Direktor 11/2000, Beograd 
 73. Inić, B., Biznis se seli na Internet-krakeri glavna prepreka, Ekonomcki signali, oktobar, 2000.
 74. Inić, B., Majstori predviđaju na vreme, Direktor 10/2000, Beograd
 75. Inić, B., PC novčanik-stvarnost, Ekonomcki signali, oktobar, 2000.
 76. Inić, B., Novi stil života zahteva sasvim novi menadžment , Direktor 9/2000, Beograd
 77. Inić, B., VoterGejts, Ekonomska politika, Beograd, decembar, 1999.
 78. Inić, B., Samo pamet obezbeđuje obezbeđuje razvoj, Ekonomska politika, Beograd, novembar, 1999.
 79. Inić, B., Simbol novog pobedničkog pristupa, Ekonomcki signali, novembar, 1999.
 80. Inić, B., Akio  Morita - simbol uspeha Japana, Ekonomska politika, Beograd, oktobar, 1999.
 81. Inić, B., Kako su uspeli Nemačka i Japan, Ekonomska politika, Beograd, avgust, 1999.
 82. Inić, B., Japan kao orijentacija, Ekonomska politika, Beograd, avgust, 1999.
 83. Inić, B., Sporovi Bil Gejtsa sa konkurentima, Poslovni krug, Beograd, februar, 1999.
 84. Inić, B., Nastupa vek ideja, Ekonomski signali, Beograd, novembar, 1998  
 85. Inić, B., Povećanje efikasnosti računara, Poslovni krug, Beograd, decembar, 1998.
 86. Inić, B., Sa informatičkom pismenošću u svet, Poslovni krug, Beograd, novembar, 1998.
 87. Inić, B., Efikasnost kompjuterskih reklama, Poslovni krug, Beograd, novembar, 1998.
 88. Inić, B., Strateško upravljanje firmom, Kreativnost-pokretač uspeha, Poslovni krug, Beograd, oktobar, 1998.
 89. Inić, B., Kreiranje budućnosti - “Zeleni elektroautomobil”, Poslovni krug, Beograd, septembar, 1998.
 90. Inić, B., Kako izbeći milenijumsku bombu, Ekonomski signali, Beograd, jul-avgust, 1998. 
 91. Inić, B., Koje novine donosi Windows 98, Poslovni krug, Beograd, avgust, 1998.
 92. Inić, B., Kompjuterskog haosa (ne)će biti, Poslovni krug, Beograd, juli, 1998.
 93. Inić, B., Inovativnost upravlja promenama, Poslovni krug, Beograd, juni, 1998.
 94. Inić, B., Kakve ideje su nam (ne)potrebne, Strategija, 10 , Beograd, 1998. 
 95. Inić, B., Kakav je vaš imidž, Ekonomika,  2-3/98
 96. Inić, B., Marketing ispred tehnologije, Strategija, 9 , Beograd, 1998. 
 97. Inić, B., Kako se zaštititi od info-pirata, Poslovni krug, Beograd, mart,  1998.
 98. Inić, B., Strategija razvoja zasnovana na privrednoj klimi, Strategija, 8 , Beograd, 1998.
 99. Inić B.,. Tripunović M., Strategija zasnovana na imidžu menadžera, Strategijski menadzment, 4/98     
 100. Inić, B., Marketing nije trošak, Poslovni krug, Beograd, februar,  1998.
 101. Inić, B., Da li je vaše preduzeće fleksibilno ?, Direktor 12 /97, Beograd
 102. Inić, B., Primena TQM bez motivacionih mehanizama - utopija, Ekonomika, 11-12/97
 103. Inić, B., Hit-inovacija donosi najveći profit, Poslovni krug, Beograd, decembar 1997.
 104. Inić, B., Tri šešira marketinga, Poslovni krug, Beograd, novembar 1997.
 105. Inić, B., Pokret inokva - spiritus movens razvoja preduzeća, “Menadžment totalnim kvalitetom”, Kvalitet 3-4 Vol 25, 1997.
 106. Inić, B., I eksperti greše, zar ne?, Nova trgovina 9-10, 1997, Beograd
 107. Inić, B., Ni zidovi, ni mašine, već pamet, Direktor 10 /97, Beograd
 108. Inić, B., Kapital ne voli rizik, Poslovni krug, Beograd,  septembar, 1997.
 109. Inić, B., Samo je dobro plaćen menadžer dobar menadžer, Poslovni krug, Beograd,  oktobar, 1997.
 110. Inić, B., Kakvi su nam direktori potrebni? , Poslovni krug, Beograd,  avgust, 1997.
 111. Inić, B., Korupcija -”bolest” bez granica, Direktor 6/97, Beograd 
 112. Inić, B., Samo inovacija spašava kvalitet, Direktor 6/97, Beograd 
 113. Inić, B., Ideje vrednije od kapitala , Poslovni krug, Beograd,  juni   1997.
 114. Inić, B., Imidž, motivacija, inovacija, “Politika antiekonomije”, NIP Ekonomska politika,d.d. Beograd, 1997. 
 115. Inić, B., Odliv mozgova - koliko gubimo ?,  Poslovni krug, Beograd,  maj  1997.
 116. Inić, B., Zašto nas uspeh neće ?,  Direktor 3/97, Beograd 
 117. Inić, B., Karta za svet, Poslovni krug, Beograd,  april 1997.
 118. Inić, B., Tabu u biznisu: Mito protiv tržišta, Poslovni krug, Beograd,  mart 1997.
 119. Inić, B., Tehnološki razvoj - animator izvozne orijentacije, Poslovni krug, Beograd, februar 1997.
 120. Inić, B., Motivacija - Gordijev čvor procesa tranzicije, Poslovni krug, Beograd, februar 1997.
 121. Inić, B., Sinteza znanja, Ekonomska politika, januar 1997.
 122. Inić, B., Za one kojima je posao menadžment, Ekonomska politika, januar, 1997.
 123. Inić, B., Zašto nismo marketinški orijentisani: 3 fotografije, Direktor 12/96, Beograd
 124. Inić, B., Knjiga je jedini lek za glupost koja maršira, Direktor 11/96, Beograd
 125. Inić, B., Imidž i profit poslovnog sistema, Poslovni krug, Beograd, decembar, 1996.
 126. Inić, B., Imperativ kvaliteta, Direktor 9/96, Beograd
 127. Inić, B., Kako gubitke pretvoriti u dobitke?, Poslovni krug, Beograd, oktobar, 1996.
 128. Inić, B., Strategijski menadžment, "Privredni pregled"-Finansije 7-8, Beograd, 1996.
 129. Inić, B., Kako biti fleksibilan?, Poslovni krug, Beograd, jul, 1996.
 130. Inić, B., Bauk imidža, (Ekspertteza), Ekonomska politika, jul 1996.
 131. Inić, B., Moć imidža, Beograd, Direktor 5/96.
 132. Inić, B., Voz za 2001., Beograd, Direktor, 3/96
 133. Inić, B., Koja su očekivanja realna? Poslovni krug, Beograd, januar, 1996.
 134. Inić, B., Uspeh kao motivacija, ( Ekspertteza),Beograd,  Ekonomska politika, januar 1996.
 135. Inić, B., Zaboravljena inovacija, (Ekspertteza), Ekonomska Politika, novembar 1995.
 136. Inić, B., Marketing, lider pri utvrđivanju zahteva za kvalitet proizvoda, Kvalitet, Beograd, 7-8,1995.
 137. Inić, B., Motivacija u uslovima krize: Klub 100, Direktor, Beograd, 10, 1995.
 138. Inić, B., Kvalitetom u svet, Ekonomska Politika, 1995.
 139. Inić, B., Umetnost menadžmenta, Ekonomska Politika. 1995.
 140. Inić, B., Ideje -spiritus movens  poslovnog sistema, Direktor Beograd, 7-8, 1995.
 141. Inić, B., Tempo kao motivacija, Poslovna politika, februar 1993.
 142. Inić, B., Izvoziti ili nestati, Poslovne novine, Sarajevo, februar 1992.
 143. Inić, B., Distinkcija marketinga i “marketinga” ", Poslovne novine, Sarajevo, mart 1992.
 144. Inić, B., Samo selekcija miriše profesionalno, Poslovna Politika, Beograd, mart 1992.
 145. Inić, B., Kominikacija? Hvala, ne!, Biznis, Sarajevo, april 1992.
 146. Inić, B., Idejama do kvaliteta, Kvalitet , Beograd, septembar 1991. 
 147. Inić, B., Dominacija Gospodina Kupca, Kvalitet ,  novembar 1991.
 148. Inić, B., Cilj je pobijediti, Pronalazač, Sarajevo, april 1990.
 149. Inić, B., Kralj je mrtav, živio kral,j Pronalazač, Sarajevo, juni 1990.
 150. Inić, B., Budućnost je fluidna, a ne zaleđena, Pronalazač, Sarajevo, juni 1990.
 151. Inić, B., Inovativnost kao apstraktni ukras, Pronalazač, Sarajevo, oktobar 1990.
 152. Inić, B., Roboti, imperativ budućnosti, časopis UNIS, 1981.

Izabrane knjige

U ovom delu možete besplatno skinuti predgovor i sadržaj izabranih dela, a knjige možete poručiti putem formulara na ovom sajtu, ili preko Kupinda.Poručite knjigu

Knjige možete poručiti preko formulara na ovom sajtu, i biće Vam isporučene na kućnu adresu u roku od nekoliko dana. Ukoliko imate nalog na Kupindu, kliknite na sledeći link da vidite knjige u ponudi, kao i opcije za dostavu na Vašu adresu.